ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΟΙΜΙO
1.1. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ιστοσελίδας αποτελούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας https://www.fysikoaerioellados.gr/ (εφεξής καλουμένης η «Ιστοσελίδα»), η οποία προσφέρεται προς χρήση στους ενδιαφερόμενους (εφεξής οι «Χρήστες») από την εταιρία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» η οποία εδρεύει στην Λεωφόρο Κηφισίας αριθμός 7, περιοχή Αμπελόκηποι, τκ 115 23 με Α.Φ.Μ. 997104531 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, (εφεξής η «Εταιρεία»).

1.2. Η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας υπόκεινται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Ο Χρήστης κάθε φορά που κάνει χρήση της Ιστοσελίδας επιβεβαιώνει ηλεκτρονικά την ανεπιφύλακτη αποδοχή των περιγραφομένων στο παρόν Όρων. Μόνη η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας συνιστά πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης, ως αυτοί ισχύουν. Τεκμαίρεται έτσι ότι έχει διαβάσει προσεκτικά, κατανοήσει και αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης καθώς και την τήρηση της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

1.3. Η ως άνω αποδοχή αφορά όλους τους Χρήστες της Ιστοσελίδας, δηλαδή (α) τους απλούς Χρήστες (εφεξής οι «Επισκέπτες»), οι οποίοι έχουν δυνατότητα απλής ανάγνωσης, ακρόασης και θέασης του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, καθώς και δυνατότητα να επικοινωνούν με την Εταιρεία και να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς και παιχνίδια, και (β) τους εγγεγραμμένους Χρήστες (εφεξής οι «Εγγεγραμμένοι Χρήστες»), οι οποίοι έχοντας συγκεκριμένο όνομα χρήστη (user name), διατηρούν τις δυνατότητες που έχουν οι Επισκέπτες και επιπλέον έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις όποιες προσωποποιημένες Υπηρεσίες που μπορεί να παρέχει η Εταιρεία.

1.4. Η χρήση της Ιστοσελίδας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς. Οι Χρήστες οφείλουν να χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο και τους παρόντες Όρους Χρήσης και να μην προβαίνουν σε πράξεις και παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία της και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο τη χρήση της.

1.5. Οι Χρήστες παραμένουν προσωπικά και αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις τους κατά τη διάρκεια χρήσης της Ιστοσελίδας. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των Χρηστών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν τη παρούσα ρήτρα και να συμμορφωθούν με το περιεχόμενο των παρόντων Όρων. Επιπλέον, οι Χρήστες ενδέχεται να ευθύνονται για οιαδήποτε βλάβη ή ζημία της Εταιρείας ή τρίτων από την εν λόγω αδυναμία τους.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
2.1. Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα επιτρέπεται καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και σε 24ωρη βάση, με εξαίρεση την περίοδο κατά την οποία η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα θα έχει ανασταλεί λόγω συντήρησης της Ιστοσελίδας, αναβάθμισης ή διακοπής της ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή άλλης συναφούς αιτίας. Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η Ιστοσελίδα δεν είναι διαθέσιμη σε οποιαδήποτε στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο.

2.2. Η Εταιρεία στοχεύει να ενημερώνει την Ιστοσελίδα τακτικά, και μπορεί να αλλάζει το περιεχόμενο της σε οποιαδήποτε στιγμή. Εάν παραστεί ανάγκη, η Εταιρεία δύναται να αναστείλει την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, ή να τη διακόψει επ’ αόριστον. Η Εταιρεία δε φέρει καμία υποχρέωση να ενημερώνει υλικό της Ιστοσελίδας που ενδέχεται να μην είναι ενημερωμένο σε μια δεδομένη στιγμή.

2.3. Οι Χρήστες παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη λήψη όλων των απαραίτητων ρυθμίσεων για την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα. Ειδικότερα, οι Χρήστες φέρουν το κόστος εξοπλισμού και σύνδεσής τους με το Διαδίκτυο, το κόστος συντήρησης και λειτουργίας τους, καθώς και την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους. Οι Χρήστες οφείλουν να διασφαλίζουν ότι όλα τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μέσω της σύνδεσής τους στο Διαδίκτυο γνωρίζουν τους παρόντες Όρους Χρήσης και συμμορφώνονται πλήρως με αυτούς.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
3.1. Η Ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εμπορικά σήματα, διακριτικός τίτλος, όνομα χώρου (domain name), πηγαίος κώδικας, λογισμικό, φωτογραφίες, εικόνες, γραφικά, διαδραστικές εφαρμογές, πλατφόρμα παιχνιδιών, κείμενα, αρχεία ήχου ή/και εικόνας και αρχεία οπτικοακουστικών έργων και εν γένει στοιχείων της Ιστοσελίδας (εφεξής το «Περιεχόμενο»), αποτελεί αντικείμενο αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας είτε της Εταιρείας είτε τρίτων και τελεί υπό την προστασία των σχετικών διατάξεων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Απαγορεύεται ρητώς να αποτελέσει το Περιεχόμενο, εν όλω ή εν μέρει, αντικείμενο μεταβίβασης, πώλησης, εκχώρησης, παραχώρησης (με ή χωρίς αντάλλαγμα), εμπορικής εκμετάλλευσης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, μετάδοσης, διανομής, πώλησης ή μεταφόρτωσης (download) με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο ούτε από τους Χρήστες ή/και από οποιονδήποτε τρίτο. Σημειώνεται ότι οι ενέργειες αυτές είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές.

3.2. Από την ανωτέρω απαγόρευση εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για αυστηρά προσωπική - ιδιωτική, μη δημόσια (με ή χωρίς αντάλλαγμα) και μη εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή ή αλλοίωση της ένδειξης προέλευσης, και χωρίς, με την ενέργεια αυτή, να θίγονται τα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή τρίτων.

3.3. Οι Χρήστες αναγνωρίζουν ότι η Εταιρεία και τα τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τα οποία συνεργάζεται αναφορικά με τη λειτουργία και τη χρήση της Ιστοσελίδας, διατηρούν όλα τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, εικόνες, τους διακριτικούς τίτλους, το λογισμικό της Ιστοσελίδας, τις πληροφορίες, και το υλικό που παρέχεται μέσω αυτής και τη μορφή τους, καθώς και οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, των οποίων η Εταιρεία ή/και οι τρίτοι που συνεργάζονται με αυτή κατά τα ανωτέρω, είναι οι νόμιμοι δικαιούχοι. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται για την άσκηση παντός νομίμου δικαιώματος της για την παραβίαση των ως άνω δικαιωμάτων.

3.4. Η δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης του λογισμικού που συνέχεται με την Ιστοσελίδα (εφεξής το «Λογισμικό»), δεν συνιστά δικαίωμα του Χρήστη επί του Λογισμικού. Οι Χρήστες οφείλουν να παραλείπουν οιαδήποτε πράξη αντιγραφής, μετάφρασης, αλλοίωσης, απομίμησης, ή προσβολής του Λογισμικού και του περιεχομένου του από τους Χρήστες ή από τρίτα πρόσωπα, με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο και γενικά οποιαδήποτε προσβολή των δικαιωμάτων αυτών.

3.5. Με το παρόν η Εταιρεία παραχωρεί στους Χρήστες μη αποκλειστική, προσωποπαγή, ανεκχώρητη και ελευθέρως ανακλητή άδεια χρήσης του Λογισμικού, και θα διαρκεί μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τη χρήση της Ιστοσελίδας σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης.

3.6. Οι Χρήστες υποχρεούνται να αποκαταστήσουν κάθε θετική και αποθετική ζημία της Εταιρείας λόγω παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων ή κακής ή παράνομης χρήσης της Ιστοσελίδας.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ
4.1. Οι Χρήστες δύνανται να αναρτήσουν δικό τους Περιεχόμενο στην Ιστοσελίδα, όπως ενδεικτικά, απόψεις, πληροφορίες, μηνύματα, φωτογραφίες δεδομένα, οπτικοακουστικό υλικό (εφεξής το «Περιεχόμενο Χρηστών»).

4.2. Το Περιεχόμενο Χρηστών λογίζεται ως μη εμπιστευτικό και απαλλαγμένο από κάθε είδους δικαιώματα. Η Εταιρεία έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί, αντιγράφει, αναπαράγει, εμφανίζει, διανέμει, δημοσιεύει ή/και μεταδίδει το Περιεχόμενο Χρηστών, εν όλω ή εν μέρει, και χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό, σε οποιοδήποτε μέσο και με οποιοδήποτε τρόπο στην Ιστοσελίδα, να δημιουργεί παράγωγα έργα ή να ενσωματώνει το Περιεχόμενο Χρηστών σε άλλα έργα, καθώς και να υποπαραχωρεί άδειες εκμετάλλευσης του Περιεχομένου Χρηστών.

4.3. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το Περιεχόμενο Χρηστών. Ο Χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι υπέχει πλήρη και αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει πλήρως την Εταιρεία για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων λόγω του περιεχομένου που αναρτά στην Ιστοσελίδα.

4.4. Η Εταιρεία δηλώνει ρητά ότι κάθε άποψη, σχόλιο, κείμενο, πληροφορία και γενικότερα Περιεχόμενο Χρήστη εκφράζει αποκλειστικά τις σκέψεις, τις απόψεις και την αισθητική του Χρήστη και σε καμία περίπτωση την Εταιρεία, η οποία και αποποιείται εξ ολοκλήρου οποιαδήποτε ευθύνη που τυχόν απορρέει από Περιεχόμενο Χρήστη ρητώς επιφυλασσόμενη για κάθε νόμιμο δικαίωμά της.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ
5.1. Οι Χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ρητώς ότι (α) δεν θα προσβάλλουν την προσωπικότητα τρίτων (αποστέλλοντας υβριστικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο) και δε θα προβούν σε καμία ενέργεια που συνιστά έμμεση ή άμεση απειλή προς οποιονδήποτε άλλο Χρήστη ή τρίτο, (β) δεν έρχονται σε αντίθεση με το νόμο, τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, (γ) δεν παραβιάζουν με κανένα τρόπο την ιδιωτική ζωή, τα προσωπικά δεδομένα, τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα Χρηστών ή τρίτων, (δ) δε θα δημοσιεύσουν υλικό που θα παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου, και (ε) δε θα παραπλανήσουν ή ζημιώσουν με κανέναν τρόπο την Εταιρεία. Εφόσον λάβουν χώρα τα παραπάνω, η Εταιρεία επιφυλάσσεται ρητώς να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της. Σε κάθε περίπτωση πάντως η Εταιρεία, με ρητή επιφύλαξη παντός άλλου δικαιώματός της, διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει, να απορρίψει ή/και να διαγράψει Περιεχόμενο Χρηστών, το οποίο κατά την ανέλεγκτη κρίση της παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης ή είναι προσβλητικό, παράνομο ή παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου.

5.2. Οι Χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ρητώς ότι δε θα παραπλανήσουν οποιονδήποτε άλλο Χρήστη ή τρίτο προωθώντας εν γνώσει τους ψευδείς, παραπλανητικές ή λανθασμένες πληροφορίες.

5.3. Οι Χρήστες απαγορεύεται να εγκαταστήσουν και να προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.

5.4. Οι Χρήστες απαγορεύεται να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να καταστρέψουν ή επηρεάσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας της Ιστοσελίδας ή να εμποδίσουν άλλους Χρήστες να χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία συνδεδεμένη με αυτή.

5.5. Οι Χρήστες υποχρεούνται να μην αποκαλύπτουν πληροφορίες δικές τους ή τρίτων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα των Χρηστών ή τρίτων είτε σε συνομιλίες σε πραγματικό χρόνο (chats, message boards) είτε κατά τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της Ιστοσελίδας και οποιασδήποτε υπηρεσίας που συνδέεται με την Ιστοσελίδα και παρέχει δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ των Χρηστών.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
6.1. Κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας, η Εταιρεία δύναται να συλλέξει, να τηρήσει αρχείο και να επεξεργάζεται μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα του εκάστοτε Χρήστη, που ο τελευταίος κοινοποιεί οικειοθελώς σε αυτήν όταν του ζητείται και τα οποία περιορίζονται στα απολύτως αναγκαία για την επίτευξη του σκοπού που αναφέρεται στα στοιχεία συλλογής τους (όνομα, επώνυμο, φύλο, e-mail, αριθμός σταθερού, κινητού τηλεφώνου, και fax, στοιχεία διεύθυνσης όπως οδός, αριθμός και περιοχή, ΑΦΜ, αριθμός δελτίου ταυτότητας, τελευταίος εκκαθαριστικός λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος, ενοικιαστήριο συμβόλαιο κ.α.). Η Εταιρεία επιτρέπεται να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών, προκειμένου να παρέχει σε αυτούς προσωποποιημένες υπηρεσίες, βάσει του νόμου (άρθρο 6(1β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679). Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν διαβιβάζει, δεν κοινοποιεί, δεν γνωστοποιεί και δεν διαθέτει σε τρίτους προσωπικά δεδομένα των Χρηστών χωρίς τη συγκατάθεση αυτών. Οι Χρήστες (και κατά περίπτωση οι γονείς/ κηδεμόνες/ή και νόμιμα ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτών) αναγνωρίζουν ότι τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της Ιστοσελίδας και συναινούν στη δημιουργία του αρχείου και στη συλλογή, επεξεργασία, κατηγοριοποίηση και αποθήκευση των στοιχείων αυτών. Με την εγγραφή σας στις υπηρεσίες που παρέχονται από το www.fysikoaerioellados.gr συναινείτε επίσης στην αποθήκευση και χρήση των προσωπικών δεδομένων σας, σύμφωνα με τους παρόντες όρους και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας.

6.2. Η συλλογή και η χρήση προσωπικών δεδομένων περιορίζεται στα απολύτως αναγκαία για την επίτευξη του σκοπού που αναφέρεται στα στοιχεία συλλογής τους (όνομα, επώνυμο, φύλο, e-mail, αριθμός σταθερού & κινητού τηλεφώνου, κ.α.). Τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, πλην των όσων περιγράφονται κατωτέρω και στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, εκτός εάν η Εταιρεία λάβει την σχετική συγκατάθεση του Χρήστη, ή εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο. Απώτερος σκοπός της συλλογής των προσωπικών δεδομένων είναι η βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στους επισκέπτες ή και στους χρήστες του www.fysikoaerioellados.gr. Συνεπώς, η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία των Χρηστών προκειμένου να:

Για τους παραπάνω σκοπούς η Εταιρεία συλλέγει μόνον τα απαραίτητα για τον κάθε σκοπό προσωπικά δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από τους Χρήστες, έτσι ώστε να ικανοποιήσει τα εκάστοτε αιτήματά τους, να μπορεί να τους παρέχει ενημέρωση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της και για να τους εξυπηρετήσει κατά τον βέλτιστο τρόπο. Όπου αναζητούνται πρόσθετες, προαιρετικές πληροφορίες, οι Χρήστες θα ενημερώνονται σχετικά κατά τη στιγμή της συλλογής τους.

6.3. Με σκοπό την βελτιστοποίηση των υπηρεσιών της, η Εταιρεία ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα των Χρηστών για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, έτσι ώστε να ικανοποιήσει τα εκάστοτε αιτήματά τους, να μπορεί να τους παρέχει ενημέρωση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της και για να εξυπηρετήσει τους Χρήστες κατά τον βέλτιστο τρόπο. Η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα του εκάστοτε Χρήστη για τον σκοπό αυτό μόνο εν γνώσει του και θα ζητήσει τη προηγούμενη συγκατάθεσή του τελευταίου προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.

6.4. Η Εταιρεία δεν διαβιβάζει ούτε μοιράζεται προσωπικά δεδομένα με τρίτους, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται για τους νόμιμους επαγγελματικούς σκοπούς και τις επιχειρηματικές ανάγκες, προκειμένου να ανταποκριθεί στα αιτήματά των Χρηστών ή/και εφόσον επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το νόμο. Σε κάθε περίπτωση, η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα τα οποία απαιτείται να έχουν πρόσβαση προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση των σκοπών της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας τους, όπως αυτή γνωστοποιείται σύμφωνα με τους παρόντες όρους και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Εταιρεία ενδέχεται να μοιραστεί τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών με διάφορες εταιρείες ή παρόχους υπηρεσιών που συνεργάζονται μαζί της, προκειμένου να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας ή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί η εκτέλεση της επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα οι εκάστοτε Χρήστες θα ενημερωθούν εκ των προτέρων και η Εταιρεία θα λάβει την προηγούμενη συναίνεσή τους. Τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων.

6.5. Τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών θα τηρηθούν για όσο χρόνο ο εκάστοτε Χρήστης διατηρεί συμβατική σχέση μαζί της τόσο σε έγχαρτη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, αυτή διακοπεί η Εταιρεία θα τα κρατήσει για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων. Ωστόσο, αν η αίτηση σύμβασης ή τροποποίησης σύμβασης που υποβάλλουν οι Χρήστες στην Εταιρεία δεν έχει γίνει δεκτή, η Εταιρεία θα την κρατήσει για χρονικό διάστημα μέχρι ενός (1) έτους από την υποβολή.

6.6. Οι Χρήστες δικαιούνται να αιτηθούν οποτεδήποτε να ενημερωθούν σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν και τηρούνται από την Εταιρεία, τους αποδέκτες τους, το σκοπό της τήρησης και της επεξεργασίας τους καθώς και την τροποποίηση, διόρθωση ή τη διαγραφή τους, αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση info@fysikoaerioellados.gr και pressoffice@fysikoaerioellados.gr από την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας την οποία έχει δηλώσει ο εκάστοτε Χρήστης, επισυνάπτοντας αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας. Επίσης, ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να αναθεωρήσει τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και τηρεί η Εταιρεία και γενικά να ασκήσει κάθε δικαίωμα που προβλέπεται από τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Tα προσωπικά δεδομένα που γνωστοποιούνται από τους Χρήστες στην Εταιρεία μέσω του www.fysikoaerioellados.gr, είτε κατά την εγγραφή τους στην ιστοσελίδα είτε και σε μεταγενέστερο στάδιο, συλλέγονται και τυγχάνουν χρήσης και επεξεργασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 και του Ν. 3471/2006, ως ισχύουν αλλά και του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 καθώς και της οδηγίας 95/46/ΕΚ, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Οι Χρήστες διατηρούν τα εξής δικαιώματα αναλυτικά:

• Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη και πρόσβασης σε αυτά: Μετά από σχετικό αίτημα του Χρήστη, η Εταιρεία θα του παράσχει πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που τηρεί γι’ αυτόν.
• Δικαίωμα διόρθωσης και συμπλήρωσης των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη: Εφόσον η Εταιρεία ειδοποιηθεί σχετικά από τον Χρήστη, θα διορθώσει τυχόν ανακριβή προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν. Η Εταιρεία θα συμπληρώσει ατελή δεδομένα εφόσον ειδοποιήσετε σχετικά από τον εκάστοτε Χρήστη, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα αυτά είναι αναγκαία για τους σκοπούς επεξεργασίας των δεδομένων του Χρήστη. • Δικαίωμα για διαγραφή των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη: Μετά από σχετικό αίτημά του Χρήστη, η Εταιρεία θα διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα που τηρεί γι’ αυτόν. Ωστόσο, ορισμένα δεδομένα θα διαγράφονται μόνο μετά από μια καθορισμένη περίοδο διακράτησης, για παράδειγμα επειδή σε ορισμένες περιπτώσεις η Εταιρεία υποχρεούται εκ του νόμου να διατηρεί τα δεδομένα, ή επειδή τα δεδομένα απαιτούνται για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρείας απέναντι στον Χρήστη.
• Δικαίωμα δέσμευσης των προσωπικών δεδομένων σας: Σε ορισμένες περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο, θα δεσμεύσουμε τα δεδομένα σας, εάν μας το ζητήσετε. Περαιτέρω επεξεργασία δεσμευμένων δεδομένων γίνεται μόνο σε πολύ περιορισμένη έκταση.
• Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής του Χρήστη: Ο Χρήστης δικαιούται ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του στο μέλλον. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων του Χρήστη παραμένει ανεπηρέαστη από την ενέργεια αυτή, έως το σημείο ανάκλησης της συγκατάθεσής του Χρήστη.
• Δικαίωμά του Χρήστη για προβολή αντιρρήσεων κατά της επεξεργασίας των δεδομένων του: Ο Χρήστης δικαιούται ανά πάσα στιγμή να προβάλει αντιρρήσεις κατά της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του στο μέλλον, εάν η Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα του στη βάση μίας εκ των νομικών αιτιολογήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 6 (1ε ή 1στ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Εάν ο Χρήστης προβάλει αντιρρήσεις, η Εταιρεία θα σταματήσει την επεξεργασία των δεδομένων του, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχουν νόμιμοι λόγοι για περαιτέρω επεξεργασία τους. Η επεξεργασία των δεδομένων του Χρήστη για σκοπούς διαφήμισης δεν συνιστά νόμιμο λόγο.
• Δικαίωμα του Χρήστη στην φορητότητα των προσωπικών του δεδομένων σε δομημένο, συμβατό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο.

6.7. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να συγκεντρώνει μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των Χρηστών από τα οποία δεν προσδιορίζονται οι Χρήστες [(τύπος φυλλομετρητή (browser), είδος υπολογιστή, λειτουργικό σύστημα, παρόχους διαδικτύου κτλ)] ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP Address) χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες (cookies). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε Χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης, την ορθότερη παρουσίαση της Ιστοσελίδας καθώς και την ευκολότερη πλοήγηση του Χρήστη, μέσω της αναγνώρισής του όταν συνδέεται με το όνομα χρήστη του (user name) όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων της Ιστοσελίδας, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Επιπλέον με την ως άνω τεχνολογία η Εταιρεία δύναται να συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο Χρήστης και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης της Ιστοσελίδας.

6.8. Τα δεδομένα που συλλέγονται από τους Χρήστες θα παραμένουν και θα αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή εντός Ελλάδας. Η Εταιρεία δύναται να ορίσει τρίτους παρόχους υπηρεσιών για την επεξεργασία των δεδομένων, καθώς και για τη διαχείριση και τη λειτουργία ορισμένων λειτουργιών της Ιστοσελίδας η οποία μπορεί να απαιτήσει τη διαβίβαση των δεδομένων των Χρηστών.

6.9. Οι πληροφορίες που συλλέγονται αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές και η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία τους. Ωστόσο, η μετάδοση των πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής ή άνευ σφαλμάτων, και τα αποθηκευμένα δεδομένα ενδεχομένως να εκτεθούν σε κακόβουλες ενέργειες τρίτων. Έτσι, η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το επίπεδο της ασφάλειας πληροί ή υπερβαίνει τις όποιες ειδικές προδιαγραφές. Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια της Ιστοσελίδας, των βάσεων δεδομένων ή των υπηρεσιών, ούτε μπορεί να εγγυηθεί ότι οι πληροφορίες που διαβιβάζονται στην Ιστοσελίδα μέσω του διαδικτύου δεν θα υποκλαπούν. Κάθε μεταφορά γίνεται με ευθύνη του Χρήστη. Μόλις η Εταιρεία λάβει τα δεδομένα αυτά, θα χρησιμοποιεί τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας προκειμένου να αποτρέψει κατά το δυνατόν την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δεδομένα αυτά.

6.10.ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες ή για τη σύνδεση με ορισμένες ιστοσελίδες, ενδέχεται να ζητηθούν από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ τα στοιχεία των χρηστών με σκοπό την απονομή σχετικού Κωδικού Πρόσβασης. Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον Κωδικό Πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας. Τα στοιχεία αυτά δεν γνωστοποιούνται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε τρίτους. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται οποτεδήποτε να αρνηθεί την απονομή Κωδικού Πρόσβασης ή να ακυρώσει απονεμηθέντα κωδικό ή να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών στο χρήστη και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση του http://www.fysikoaerioellados.gr/, σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης.

6.11. Η Εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και στοιχεία που παρέχουν οι Χρήστες σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για να ενισχύσει την προστασία των δεδομένων αυτών έναντι απώλειας, κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, απαγορευμένης διάδοσης ή διαβίβασης, τροποποίησης, αλλοίωσης ή καταστροφής. Σε κάθε περίπτωση πάντως οι Χρήστες μπορούν να ασκήσουν τα ανωτέρω δικαιώματα τους (Δικαίωμα ενημέρωσης, Δικαίωμα Πρόσβασης, Δικαίωμα Αντίρρησης) απευθυνόμενοι στη διεύθυνση της Εταιρείας Λεωφόρο Κηφισίας αριθμός 7, περιοχή Αμπελόκηποι, τκ 115 23 ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις info@fysikoaerioellados.gr και pressoffice@fysikoaerioellados.gr, να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα ) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

6.12. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταγράφει, να συλλέγει και να εκμεταλλεύεται τα στοιχεία των ψηφοφοριών, ερευνών, συζητήσεων και διαγωνισμών, τα οποία μαζί με τα πορίσματα των ως άνω ενεργειών αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας.

COOKIES
7.1. Η πολιτική αυτή εξηγεί το πώς η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα Cookies κατά την περιήγησή των Χρηστών στο www.fysikoaerioellados.gr. Με την αποδοχή της Πολιτικής αυτής οι Χρήστες επιβεβαιώνουν πως έχουν αποδεχθεί και έχουν ενημερωθεί για την χρησιμοποίηση των Cookies της Εταιρείας στον browser που χρησιμοποιούν οι εκάστοτε Χρήστες.

Τι είναι;
7.2. Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων αποτελούμενα από κείμενα και αριθμούς που αποθηκεύονται στον browser που χρησιμοποιεί ο Χρήστης (Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer) που περιέχουν πληροφορίες που επιτρέπουν στο διαδικτυακό τόπο να απομνημονεύει τις σημαντικές πληροφορίες που θα κάνουν την χρήση του www.fysikoaerioellados.gr πιο αποτελεσματική και χρήσιμη για Χρήστες. Τα cookies μας επιτρέπουν στην Εταιρεία να αναγνωρίζει την συσκευή του Χρήστη και να ενεργοποιεί συγκεκριμένες πληροφορίες που κάνουν την πλοήγησή του Χρήστη πιο εύκολη. Τα cookies βοηθούν στον Χρήστη ώστε να διατηρήσει τις προσωπικές του ρυθμίσεις και βοηθούν να διαμορφώνεται το site σύμφωνα με αυτές.

Επιλογή απενεργοποίησης Cookies
7.3. Ο Χρήστης μπορεί να επιλέξει να απενεργοποιήσει τα cookies μέσα από τις ρυθμίσεις του browser του καθώς και διαγράψει όλα τα cookies που έχουν αποθηκευτεί πρόσφατα στον browser. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες οδηγίες πατώντας Βοήθεια στο menu του browser. Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε πως απενεργοποιώντας τα cookies από τον browser σας, μπορεί να μην σας επιτρέπει να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του site και ορισμένες από τις λειτουργίες του site μπορεί να μην λειτουργήσουν όπως θα έπρεπε καθώς βασίζουν την λειτουργία τους στα cookies

Χρήση Cookies από το fysikoaerioellados.gr
7.4. Στο fysikoaerioellados.gr χρησιμοποιούμε Cookies, χωρίς ωστόσο να συγκεντρώνουμε, να επεξεργαζόμαστε ή να αποθηκεύουμε προσωπικά δεδομένα από την χρήση του. Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των cookies και τις διευθύνσεις IP για να λαμβάνουμε μη προσωπικά δεδομένα από τους επισκέπτες μας και για να προσφέρουμε στους εγγεγραμμένους μας επισκέπτες την καλύτερη δυνατή εξατομικευμένη online εμπειρία. Με την περιήγηση στο site μας συγκεντρώνουμε απλές πληροφορίες αναγνώρισης και μετρήσεων, όπως για παράδειγμα το πόσοι χρήστες επισκέφθηκαν συγκεκριμένα σημεία του site μας. Η χρήση των cookies δεν βλάπτει σε καμία περίπτωση τον υπολογιστή σας ή την mobile συσκευή σας. Τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για επαναληπτικό marketing στο διαδίκτυο, στις παρακάτω πλατφόρμες καθώς τις αξιοποιούμε του Adomium, Project Agora & Google Adwords: Taboola, MediaMath, Google Adwords.

Cookies Αρχικού Κατασκευαστή
7.5. Τα cookies Αρχικού Κατασκευαστή είναι cookies που χρησιμοποιεί είτε το fysikoaerioellados.gr είτε από τρίτα μέρη που χρησιμοποιούν το domain του site μας. Για παράδειγμα το fysikoaerioellados.gr χρησιμοποιεί cookies από το Google Analytics, της DoubleClick, του Facebook και του ZenDesk.

Επίσης χρησιμοποιούνται: JSEESIONID που είναι αναγνωριστικό συνεδρίας μεταξύ πελάτη και διακομιστή, Cookie_data_popup_policy_cookietrack που είναι αναγνωριστικό της συναίνεσης για cookies.

Cookies Τρίτου Μέρους
7.6. Τα Cookies τρίτου μέρους δημιουργούνται στον browser σας από διαφορετικό site από το site στο οποίο περιηγείστε (σε αυτή την περίπτωση διαφορετικό από το fysikoaerioellados.gr). Τέτοια Cookies μπορεί να είναι cookies από το DoubleClick για την αξιολόγηση των ενεργειών marketing μέσω τρίτων sites.

Επιτρέπεται να επεξεργαζόμαστε δεδομένα σε αυτό το τεχνολογικό πλαίσιο βάσει του νόμου (άρθρο 6(1στ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679). Αποθηκεύουμε αυτά τα δεδομένα, έως ότου το εκάστοτε cookie λήξει ή το διαγράψετε.

ΔΕΣΜΟΙ (LINKS)
8.1. Η Ιστοσελίδα μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Η Εταιρεία δεν ελέγχει και δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών δημιουργικών. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων, οι Χρήστες αναγνωρίζουν, ότι πρέπει να απευθυνθούν απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες, οι οποίες και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

8.2. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί, ότι η Εταιρεία ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει ή/και ότι συνδέεται με αυτές καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ & ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
9.1. Οι χρήστες συμφωνούν ότι η χρήση της ιστοσελίδας γίνεται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. Εκτός αν έχει άλλως συμφωνηθεί εγγράφως μεταξύ της Εταιρίας κα των Χρηστών και στο μέγιστο επιτρεπόμενο βαθμό από το εφαρμοστέο δίκαιο η Εταιρία προσφέρει τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας και το περιεχόμενο αυτής «ως έχει» και δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε ρητή, σιωπηρή ή άλλη δήλωση ή εγγύηση σχετικά με την ιστοσελίδα και τη χρήση αυτής. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η Εταιρία δεν προβαίνει σε δηλώσεις και εγγυήσεις μη παραβίασης ή απουσίας κρυφών ή άλλων ελαττωμάτων ακρίβειας ή απουσίας λαθών αναγνωρίσιμων ή μη.

9.2 Η Εταιρία δε φέρει ουδεμία ευθύνη για: α) λάθη, ανακρίβειες, β) οποιαδήποτε ζημία (περιουσιακή ή ηθική) ήθελε προκληθεί από την χρήση της ιστοσελίδας, γ) οποιαδήποτε διακοπή, παύση, κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας, δ) ιούς, Trojan horses που μπορεί να μεταδοθούν από την ιστοσελίδα ή οποιονδήποτε τρίτο χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα, ε) οποιοδήποτε λάθος από πράξη ή παράλειψη επί του περιεχομένου της ιστοσελίδας, ή για οποιαδήποτε ζημία που ήθελε προκληθεί από τη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
10.1. Οι Όροι Χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
11.1. Αρμόδια δικαστήρια για κάθε διαφορά που θα προκύψει από το παρόν περί την ισχύ, ερμηνεία ή εκτέλεση αυτού, ορίζονται αποκλειστικά τα δικαστήρια των Αθηνών.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
12.1. Οι παρόντες Όροι Χρήσης και οποιαδήποτε δικαιώματα που περιέχονται σε αυτούς δε μπορούν σε καμία περίπτωση, εκτός και αν προβλέπεται ρητώς, να αποτελέσουν αντικείμενο μεταβίβασης ή εκχώρησης εκ μέρους των Χρηστών χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση της Εταιρείας. Η Εταιρεία δύναται να μεταβιβάσει και να εκχωρήσει τα δικαιώματα της χωρίς καμία περαιτέρω διατύπωση.

12.2. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/ και να διακόπτει προσωρινά ή/και μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών και πληροφοριών της Ιστοσελίδας με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους Χρήστες.

12.3. Η Εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες Όρους Χρήσης με την υποχρέωση όμως να ενημερώνει το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη. Ωστόσο η συνεχής χρήση της Ιστοσελίδας και μετά από τις ως άνω τροποποιήσεις συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης. Κατά συνέπεια συνιστάται η συχνή επαλήθευση των Όρων Χρήσης.

12.4. Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου των παρόντων Όρων Χρήσης δεν θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, αρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει.

12.5. Εάν κάποιος Χρήστης διαφωνεί με τους Όρους Χρήσης που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.