Πολιτική Ποιότητας

Η ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ αναγνωρίζει ότι η επίτευξη και διατήρηση των ποιοτικών απαιτήσεων των καταναλωτών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των δραστηριοτήτων της και πρωταρχική ευθύνη της Διοίκησης σε κάθε επίπεδο. Για να διασφαλίσει το παραπάνω, η εταιρεία ακολουθεί την παρακάτω πολιτική.

Η ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ δραστηριοποιείται στην εμπορία φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα. Βασική αρχή και δέσμευση της ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ αλλά και φιλοσοφία κάθε εργαζόμενου σε αυτήν, είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών με σεβασμό προς τον καταναλωτή, τον εργαζόμενο, τον μέτοχο και γενικά το κοινωνικό σύνολο, σε συμμόρφωση με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:

  • Εφαρμόζει ένα σύστημα διαχείρισης μέσω του οποίου αναγνωρίζονται οι ανάγκες, σχεδιάζονται λύσεις, εφαρμόζονται και τεκμηριώνονται οι απαραίτητες διαδικασίες.
  • Θέτει μετρήσιμους και αντικειμενικούς σκοπούς για την παρακολούθηση κρίσιμων παραμέτρων ανά διεργασία. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς τον βαθμό επίτευξής τους στα πλαίσια ανασκόπησης του συστήματος διαχείρισης, ώστε να παίρνονται έγκαιρα οι σωστές αποφάσεις και να επιτυγχάνεται η συνεχής βελτίωση της απόδοσής της.
  • Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των εργαζομένων της ώστε να προάγουν την ποιότητα σε κάθε τους δραστηριότητα και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αξιολόγησή τους.
  • Παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία κάθε τμήματος της εταιρείας.

Οι κύριοι σκοποί που θέτει η ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ είναι οι ακόλουθοι:

Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης η ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία καθώς και την ατομική προσπάθεια, επενδύει στον άνθρωπο και σέβεται τον πελάτη. Η ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ δεσμεύεται στην αδιάλειπτη παρακολούθηση και τήρηση του κανονιστικού και νομοθετικού πλαισίου και στη συνεχή εφαρμογή και βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015. Η Πολιτική της εταιρεία είναι γνωστή σε όλους τους εργαζόμενους της και διαθέσιμη στο κοινό.

Γενικός Διευθυντής,

Έκδοση 3η/ 02.02.2018